Regisztráció Elfelejtett jelszó

Humet

Éves

#794857 Sanyi_ba Előzmény: #794856

A közgyűlésen hozott határozatokat a Társaság az értékpapírokra vonatkozó, külön

törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.

Éves

#794856 Sanyi_ba Előzmény: #794855

Részvényesek jogai és kötelezettségei

A részvényes a részvényesi jogok gyakorlására

(i) a részvényes kérése alapján az értékpapírszámla–vezető befektetési szolgáltató

által kiállított tulajdonosi igazolás, értékpapír letét esetében letéti igazolás, illetve a

részvény birtokában;

(ii) a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően jogosult.

8

A tulajdonosi igazolásként az értékpapírszámla-vezetésre jogosult befektetési

szolgáltató által a hatályos jogszabályok szerinti formában, módon és tartalommal

kiállított igazolás fogadható el. A közgyűlésen való részvételi jog gyakorlásához

kiállított tulajdonosi, illetve letéti igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés

napjáig érvényes. A részvényesi jogok gyakorlásához az Alapszabályban foglaltak

teljesítése szükséges. Nem gyakorolhatja a részvényesi jogát az a részvényes, aki

az Alapszabályban foglaltakat nem teljesíti.

A részvényes részvényesi jogait személyesen, részvényesi meghatalmazott vagy

képviselő útján gyakorolhatja. Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy

részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet. A képviselőnek a meghatalmazó

részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat

érvénytelen. A közgyűlésen való részvételhez a részvényesnek

személyazonosságát, részvényesi mivoltát és szavazásra jogosító részvényeinek

számát legalább a közgyűlés napját megelőző harmadik munkanapig beérkezőleg

igazolni szükséges. Az igazolás megfelelősége kérdésében az igazgatótanács dönt.

Az igazgatótanács kérheti, hogy a részvényes személyazonosságát, jogi személy

esetén annak létezését és a képviseletére jogosult személy képviseleti jogosultságát

megfelelő közokiratokkal igazolja. Idegen nyelvű okiratok esetében az

igazgatótanács kérheti azok hiteles magyar nyelvű fordítását. Amennyiben a

részvényes az igazgatótanács által kért iratokat legkésőbb a közgyűlés napját

megelőző harmadik munkanapig beérkezőleg nem bocsátja az igazgatótanács

rendelkezésére, a részvényes a részvénykönyvbe nem jegyezhető be és a

közgyűlésen nem vehet részt.

Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi

meghatalmazott a Társasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a

részvényes javára gyakorolja.

Nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatótanács tagja, a cégvezető, a

részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelő bizottság tagja, kivéve

ha e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű,

a meghatalmazó részvényes által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.

A képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre, vagy határozott időre szólhat és a

képviseleti jogosultságot hitelt érdemlően kell igazolja. A képviseleti meghatalmazás

kiterjed a felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt

ismételten összehívott közgyűlésre. A képviseleti meghatalmazás megfelelősége

tárgyában az igazgatótanács dönt.

A részvényes az Alapszabályban foglaltak szerint jogosult a közgyűlésen részt venni,

törvényben meghatározott keretek között felvilágosítást kérni, észrevételt és

indítványt tenni, valamint szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni.

9

A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi

meghatalmazott nevét legkésőbb a közgyűlés kezdő napját megelőző második

munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.

A közgyűlésen való részvétel jogát és a részvényhez fűződő egyéb jogait az a

részvényes gyakorolhatja, akinek nevét a közgyűlés kezdő napját megelőző második

munkanapon a részvénykönyv tartalmazza és eddig az időpontig a Társaság részére

a részvényesi minőségének és részvényei számának igazolását bemutatta. A fenti

feltételek hiányában a részvényes a közgyűlésen nem vehet részt, szavazati és

egyéb jogokat nem gyakorolhat. A fenti igazolás Társaság részére történő

bemutatása tekintetében a bizonyítási teher a részvényest terheli.

A tulajdonosi igazolást az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a

dematerializált formában előállított részvényről kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak

tartalmaznia kell a részvénytársaság cégnevét, a részvényfajtát, a részvény

darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű aláírását, a

részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A tulajdonosi igazolás a

közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes. A tulajdonosi igazolás

fordulónapja nem lehet korábbi, mint a közgyűlést megelőző ötödik munkanap.

A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az

értékpapírszámlán a részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás

egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A Társaság részére benyújtott tulajdonosi

igazolásban foglalt adatoknak meg kell egyeznie a részvénykönyv lezárásakor

fennálló valós adatokkal. A tulajdonosi igazolás megfelelősége kérdésében a

Társaság dönt. A Társaság nem vállal felelősséget az értékpapírszámla-vezetők

mulasztásának következményeiért.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy

jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A

részvénynek a közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a

részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a közgyűlésen részt

vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

Amennyiben a részvényes nem természetes személy vagy meghatalmazottja útján

jár el, úgy a képviseletében eljáró személy az igazgatótanács felhívására köteles

hitelt érdemlően igazolni a képviseleti jogosultságát (pl. 30 napnál nem régebbi

cégkivonat, aláírási címpéldány).

A részvényes a részvényhez fűződő jogait személyesen, vagy képviselője útján

gyakorolhatja. A meghatalmazást közokirat, vagy teljes bizonyító erejű magánokirat

formájában kell a Társaság részére bemutatni, legkésőbb a közgyűlést megelőző

második munkanapig. Amennyiben a meghatalmazás formai, illetőleg tartalmi

szempontból nem megfelelő vagy elkésett, a meghatalmazott a közgyűlésen nem

10

vehet részt, szavazati és egyéb jogokat nem gyakorolhat. A képviseleti

meghatalmazás egy közgyűlésre szólhat.

A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatótanács köteles

minden részvénykönyvbe bejegyzett részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább

8 (nyolc) nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást megadni.

A felvilágosítást az igazgatótanács megtagadhatja, ha álláspontja szerint az a

Társaság üzleti titkát sértené. A Társaság üzleti könyvei, illetve egyéb üzleti iratai a

Ptk. szabályainak alkalmazásában üzleti titoknak minősülnek, ezekbe a részvényes

nem tekinthet be.

Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni

hozzájárulását nem teljesítette.

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával rendelkeznek

- az ok megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatótanácstól, hogy valamely kérdést

tűzzön a közgyűlés napirendjére. A részvényesek ezen jogukat a meghívó

kézhezvételétől, illetve a közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelentésétől

számított 8 (nyolc) napon belül gyakorolhatják.

A társaság nyilvántartásba vételétől számított két éven belül a társaság és a

részvényes közötti vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez nincs szükség a

közgyűlés előzetes jóváhagyó határozatára, vagy könyvvizsgálói, illetve szakértői

jelentésre. Nincs szükség a közgyűlés előzetes jóváhagyó határozatára abban az

esetben, ha a társasággal a részvényes, illetve közeli hozzátartozója, továbbá olyan

személy köt szerződést, amelyben a részvényes többségi befolyással rendelkezik.

Éves

#794855 Sanyi_ba Előzmény: #794854

A Társaság közzétételi politikájának ismertetése

A Társaság a közzétételi politikájában a hatályos jogszabályok (különösen a

tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény, valamint a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet) és a Budapesti Értéktőzsde

szabályzatai alapján jár el. Ennek megfelelően rendszeres tájékoztatási

kötelezettségeinek teljesítése során negyedéves gyorsjelentés, illetve időközi

vezetőségi beszámoló, féléves jelentés, valamint éves jelentés formájában számol

be gazdálkodásáról, havonta közzéteszi az alaptőke, illetve a szavazatok számának

alakulásáról szóló tájékoztatását, illetve a jogszabályok és a tőzsdei szabályok által

meghatározott esetekben további tájékoztatást tesz közzé.

A Társaság bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos politikájának

áttekintő ismertetése

A Társaság a bennfentes személyek kereskedésével kapcsolatos kérdésekben

mindenkor a hatályos jogszabályok és a tőzsdei szabályok alapján jár el. A Társaság

a bennfentes személyekről nyilvántartást vezet és külön felhívja az érintett

személyek figyelmét a jogszabályokban és tőzsdei szabályokban foglalt

kötelezettségekre.

5

A részvényesi jogok gyakorlása módjának áttekintő ismertetése

A Társaság alaptőkéje 2016. december 31. napján 85.267.200 Ft, azaz

Nyolcvanötmillió-kétszázhatvanhétezer-kétszáz forint pénzbeli hozzájárulásból állt.

A Társaság tagjai a vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében rendelkezésre

bocsátották. Az alapítók kötelezettséget vállaltak az összes részvény átvételére,

miáltal a társaság összes részvényének tulajdonosává váltak. A Társaság a Ptk.

szerinti valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvényeket

kibocsáthat. A részvények kibocsátási értéke a kibocsátásról szóló közgyűlési, vagy

igazgatótanácsi határozatban szereplő érték.

A Társaság alaptőkéje 2016. december 31. napján 3.372.800 db (Hárommillió-

háromszázhetvenkétezer-nyolcszáz darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint)

névértékű „E” sorozatú törzsrészvényből, 35.000 db (Harmincötezer darab)

egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „F” sorozatú, szavazatelsőbbségi

jogot biztosító elsőbbségi részvényből, valamint 145.000 db (Száznegyvenötezer

darab) egyenként 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „G” sorozatú

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből állt. A szavazatelsőbbségi

jogot biztosító részvények alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő

mértékű szavazati jogot gyakorolhat.

A Társaság 2016. szeptember 10-i rendkívüli közgyűlésén elhatározott zártkörű

alaptőke-emelés során kibocsátásra került 605.000 darab „E” sorozatú törzsrészvény

és 145.000 darab „G” sorozatú szavazatelsőbbségi részvény. Az alaptőke

felemelését és a részvények darabszámának emelkedését a Fővárosi Törvényszék

Cégbírósága 2016 évben a cégjegyzékbe bejegyezte, ezért a fenti értékek a

tőkeemelés utáni alaptőkét és részvényszámot tartalmazzák, ugyanakkor az új

kibocsátású részvények megkeletkeztetése még nem történt meg.

A Társaság közgyűlésén minden 6 Ft (hat forint) névértékű „A” sorozatú

törzsrészvény 6 (hat) szavazatra, minden 6 Ft (hat forint) névértékű, „B” sorozatú

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 60 (hatvan) szavazatra,

minden 600 Ft (hatszáz forint) névértékű C” sorozatú törzsrészvény 600 (hatszáz)

szavazatra, minden 600 Ft (Hatszáz) forint névértékű, „D” sorozatú

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 6000 (hatezer) szavazatra,

minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű „E” sorozatú törzsrészvény 24

(huszonnégy) szavazatra, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „F” sorozatú

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kettőszáznegyven)

szavazatra jogosít, minden 24 Ft (huszonnégy forint) névértékű, „G” sorozatú

szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvény 240 (kettőszáznegyven)

szavazatra jogosít.

6

A részvényes a részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az

alaptőke vagy – ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő – a

részvények kibocsátási értékének teljes befizetése után igényelheti a neki járó

nyomdai úton előállított részvény kiadását vagy a dematerializált részvény

értékpapírszámlán történő jóváírását. A részvénytársaság a fentiekben foglaltak

teljesülését követően akkor köteles intézkedni a részvények előállításáról, ha ilyen

részvényesi igényt számára bejelentettek. Semmis az a részvény, amelyet a

részvénytársaságnak a nyilvántartásba történő bejegyzése és az alaptőke vagy a

részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki.

Éves

#794854 Sanyi_ba Előzmény: #794853

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő

Részvénytársaság

Felelős Társaságirányítási Jelentése

a Budapesti Értéktőzsde

Felelős Társaságirányítási Ajánlásainak

megfelelően

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147

Budapest, Telepes u. 53.; cégjegyzékszáma: 01-10-043104; nyilvántartó bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Társaság) a vonatkozó

szabályok alapján elkészítette a 2016. évi felelős társaságirányítási jelentését.

A Társaság, mint a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaság társaságirányítási

gyakorlata során irányadónak tekintette és a továbbiakban is annak tekinti a

Budapesti Értéktőzsde által kidolgozott és elfogadott Felelős Társaságirányítási

Ajánlásokat.

Éves

#794850 Sanyi_ba Előzmény: #794849

A Társaság 2016. szeptember 10. napján megtartott rendkívüli közgyűlése

felhatalmazta a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó

tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások

ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-

ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából,

valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények

megszerzésére.

Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és

részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során

alkalmazott ellenérték részvényenként legalább 1 Ft, legfeljebb az ügylet létrejöttét

megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záró ár 150%-a lehet

Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival a jelen közgyűlési

határozat keltétől számított 18 hónapig élhet.

Éves

#794848 Sanyi_ba Előzmény: #794847

Bizonytalanságot jelenthet továbbá a magyar és a világgazdaság (ideértve

különösen a Társaság, illetve befektetéseinek piacait) jelenlegi helyzete miatti

gazdasági és egyéb kockázat, a Társaság stratégiájának megvalósíthatóságával

kapcsolatos kockázat, valamint az ezekkel is némileg összefüggő finanszírozási

kockázat, partnerkockázat, jogi, illetve szabályozói kockázat.

Éves

#794843 Sanyi_ba Előzmény: #794842

Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és

bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak,

a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest

kevésbe lesznek hasznosíthatóak, esetleg terven felüli értékcsökkenést kell

elszámolni rájuk.

Éves

#794842 Sanyi_ba Előzmény: #794841

Nem rendelkeztek sokszínűséggel kapcsolatos politikával, mert nem elég nagy hozzá a cég. Mi a szösz.

Éves

#794841 Sanyi_ba Előzmény: #794840

A vállalkozás ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületei esetében alkalmazott,

sokszínűséggel kapcsolatos politikával nem rendelkezik, ilyet nem alkalmaz, mert a

szervezet kis mérete azt nem indokolja.

Éves

#794840 Sanyi_ba Előzmény: #794839

Az Igazgatótanács feladata a belső kontrollok működtetése, valamint a Társaság

tevékenységének rendszeres időközönként történő értékelése. Az Igazgatótanács

ennek keretében végezte tevékenységét a beszámolókészítéssel összefüggésben is.

Az Igazgatótanács 2016-ban a belső kontrollok működését megfelelőnek találta.

Éves

#794838 Sanyi_ba Előzmény: #794837

A környezetvédelemmel kapcsolatos információk:

A Társaság tevékenységét nem befolyásolták környezetvédelemmel kapcsolatos

események. A Társaság irodai tevékenysége során figyelmet fordít a környezeti

szempontok érvényesülésére. A Társaság környezetvédelemmel kapcsolatos

támogatásban nem részesült. A Társaság nem rendelkezik a környezetvédelem

területén történt, vagy várható fejlesztésekkel, illetve ezzel összefüggő

támogatásokkal. A Társaság a környezetvédelem eszközei tekintetében alkalmazott

saját politikával nem rendelkezik, ebben a kérdésben a hatályos jogszabályokat

tekinti irányadónak.